Årliga avgifter till föreningen

Avgift för medlemskap

Medlemsavgift: 1 000 kr
Serviceavgift: 9 000 kr

Licensavgift för utfärdade miljödiplom

Utöver medlemsavgiften betalar utfärdaren en licensavgift som är baserad på antalet verksamheter som utfärdaren miljödiplomerat under året. Licensavgiften betalas årligen även för de företag som har flerårsdiplom. Utfärdaren är ansvarig för att avgiften betalas oaktat vilken revisor som reviderat verksamheten. Beloppet baseras på antalet anställda i den diplomerade verksamheten.

Licensavgiftsnivåer

Antal anställda Licensavgift per diplomerad verksamhet
1-10 700 kr
11-250 1 000 kr
Fler än 250 3 000 kr

Nya avgifter från och med 2022

På årsmötet den 20 maj 2021 beslutades om nya avgifter gällande medlemskap, utfärdarskap och licensavgifter.

Se pdf

Debitering av licensavgifter

Licensavgifter för diplomerade verksamheter debiteras aktuell utfärdare varje, till varannan månad.  Uppgifter för debitering hämtas via de rapporter utfärdarna löpande lämnar i samband med att miljödiplom utfärdas för att generera certifikat id och synliggöra verksamheterna via länken under Diplomerade verksamheter. Utfärdaren behöver därför inte längre särskilt rapportera in underlag för licensavgifter som avser miljödiplom.

Licensavgift för eventdiplomering

Utfärdaren betalar en licensavgift för varje miljödiplomerat event. Licenskostnaden är 1 000 kr och debiteras i samband med licensavgifter för miljödiplom för miljöledningsystem enligt ovan. Utfärdaren ansvarar för att antalet miljödiplomerade event under perioden rapporteras in till föreningen.

Granskningsavgift för utfärdare

En granskningsavgift på 10 000 kr tas ut i samband med att en organisation granskas för att bli eller fortsätta vara utfärdare. Samtliga utfärdare granskas minst vart femte år för att fortsätta vara godkända. Se vilka som är godkända utfärdare här.

Fakturering av avgifter

Föreningen fakturerar medlems- och serviceavgifter i början av året. Licensavgifterna faktureras aktuell utfärdare varje, till varannan månad. Granskningsavgiften faktureras efter genomförd granskning.

Uppdaterad 2016-06-29