Krav på utfärdare

Kraven på utfärdare är framtagna för att säkerställa att de organisationer som utfärdar miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp arbetar långsiktigt och verkar för att verksamheterna genomför konkreta miljöförbättrande åtgärder. Utfärdare av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas ska säkerställa att dennes metod följer kraven i sin helhet.

Nedan följer ett utdrag från kraven på utfärdare. Hela kravstandarden finner du här. Läs mer om kostnader gällande att vara utfärdare under fliken Avgifter för medlemmar och utfärdare. Föreningen har tagit fram en illustration av de roller och de ansvar de olika aktörerna har, den finner ni här.

Allmänt

Organisation som vill bli utfärdare av miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp ska:

  • vara medlem i föreningen Svensk Miljöbas
  • lämna in ansökan om detta till föreningen Svensk Miljöbas
  • erbjuda en metod som underlättar införande av miljöledningssystem som uppfyller kraven i Svensk Miljöbas kravstandard
  • tillhandahålla en skriftlig revisionsinstruktion till revisorer
  • utse en metodansvarig i organisationen

Revision av utfärdarens metod

Utfärdarens metod ska granskas och godkännas av föreningen. Granskningen ska ske vart femte år eller vid större förändringar av verksamheten. Utfärdaren ska i samband med granskningen redovisa hur metoden avses drivas de närmaste fem åren.

Rapportering

Utfärdaren ska till Svensk Miljöbas rapportera:

  • vilka verksamheter som har gällande miljödiplom
  • efterfrågade miljöförbättringar i miljödiplomerade verksamheter
  • förändringar av den egna metoden
  • av föreningen efterfrågade förändringar i den egna metoden efter revidering av kravstandarden

Revision av verksamheter

Utfärdaren ska se till att revision av verksamheten sker i enlighet med Svensk Miljöbas kravstandard. Om verksamheten är spridd på flera fysiska enheter ska en plan för revision på samtliga platser upprättas.

Information och erfarenhetsutbyte

Utfärdaren ska ha information om sin metod tillgängligt på exempelvis en hemsida. Utfärdaren ska delge sina erfarenheter till andra medlemmar i föreningen Svensk Miljöbas. Metodansvarig för utfärdaren ska delta vid träffar för erfarenhetsutbyte anordnad av Svensk Miljöbas senast inom ett år efter godkännande och därefter minst vart femte år. Om utfärdare anlitar och/eller samarbetar med andra aktörer gällande stöd gentemot verksamhet ska utfärdare tillse att dessa är insatta i dess metod och i Svensk Miljöbas kravstandard.

Uppdaterad 2021-03-22